Image

POLITICA DE PRIVACITAT

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL en aplicació de la normativa vigent en materia de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a travès dels formularis compleixen l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”).

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL amb el CIF B64874332, amb seu fiscal a Ronda Can Rabadà, 2 6e 3a 08860 – Castelldefels – Barcelona, en la seva condició de prestador de serveis a GBI Serveis, SAU, es l’encarregat de l’accés i tractament de les dades que es realitza en virtut de la prestació de serveis contractats a l’Ajuntament de Llinars del Vallès per acord de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2020 i formalitzats en contracte de data 23 de desembre de 2021, que impliquen que GBI Serveis, SAU i les empreses que li prestin serveis realitzin la prestació del servei de recollida de residus porta a porta. Per aquest motiu, BOREAL IT assumeix la condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL adopta les mesures necesaries per al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”) i a la normativa de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD”).

Les dates obtingudes son propietat de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, té caràcter confidencial i no serà objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n pfarà ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que te o pugui tenir l’entitat que executa aquest contracte.

L’accés per part de BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL a les dades necessàries per a l’execució del contracte no té la consideració de comunicació de dades i se subjecta a l’article 28 de l’RGPD.

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL únicament tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del responsable del tractament. No les aplicarà per a una finalitat diferent al compliment del contracte. Tampoc no podrà comunicar-les a un tercer, ni que sigui per a la seva conservació.

Un cop s’hagi complert la prestació contractual, les dades de caràcter personal i qualsevol suport o document que les contingui han de ser destruïts o retornats a l’Ajuntament de Llinars del Vallès

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL no realitzarà transferència internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL notificarà qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en un termini no superior a 24 hores.

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL utilitzarà les dades personals i informacions a les quals tingui accés únicament amb la finalitat de prestar el servei descrit en el plec de clàusules administratives que van regir la contractació del servei entre l’Ajuntament i GBI Serveis, SAU, no podent utilitzar-les per a si mateix, ni cedir-les, difondre-les o publicar-les, sense l'autorització expressa de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.

BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL guardarà secret professional i confidencialitat sobre les dades a les quals accedeixi, obligant-se a no comunicar-les ni tan sols per a la seva conservació a terceres persones, aquesta obligació es mantindrà encara finalitzada la vigència del present contracte.

També s’informa que l’Ajuntament pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones que intervenen en el marc dels serveis prestats a l’Ajuntament. Aquestes dades personals, d'utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran conservades després de la finalització del contracte per garantir el compliment de la legislació i les competències de l’Ajuntament. Per a obtenir més detall sobre el tractament de dades personals portats a terme per l’Ajuntament es pot consultar la política de privacitat en el següent link: https://llinarsdelvalles.eadministracio.cat/privacy.2

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació del tractament, pel que fa als fitxers esmentats presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament situat a Plaça de la Vila, 1 de Llinars del Vallès, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD o bé, mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament de Llinars del Vallès i BOREAL IT.

Image
Image
Image
Image
Image
© 2024 Boreal IT